Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden S.C.M.H.® Opleidings Instituut

Inhoud:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Geen medische diensten

Artikel 6 – De overeenkomst

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 8 – Bijzondere voorwaarden

Artikel 9 – Annulering Trainingen/Cursussen

Artikel 10 – De prijs en betalingsvoorwaarden

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Conformiteit en Garantie

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten  S.C.M.H.® Opleidings Instituut

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

 

 

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer/Ondernemer:  S.C.M.H.® Opleidings Instituut de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Het S.C.M.H.® Opleidings Instiuut handelt tevens onder de naam  Monique de Vries en Shungite Nederland.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag: kalenderdag;

Werkdag: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd nationale feestdagen

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Opdrachtnemer/Ondernemer:  S.C.M.H.® Opleidings Instituut: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut  handelt tevens onder de naam Het S.C.M.H.® Opleidings Instiuut handelt tevens onder de naam  Shungite Nederland en Monique de Vries.

Overal in deze algemene voorwaarden waar  S.C.M.H.® Opleidings Instituut wordt genoemd kan tevens worden gelezen Monique de Vries en Shungite Nederland

Cursussen: onder cursussen wordt verstaan alle live trainingen en online cursussen van het S.C.M.H.® Opleidings Instituut en alle andere vormen van kennisoverdracht door Monique de Vries.

Diensten: onder diensten wordt verstaan een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee het S.C.M.H.® Opleidings Instituut een overeenkomst sluit tot het verzorgen van diensten, ongeacht of Opdrachtgever zelf of een derde gebruik maakt van de diensten.

Deelnemer: onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die deelneemt aan de cursus of training.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en het S.C.M.H.® Opleidings Instituut

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:  Monique de Vries

Handelend onder de naam: S.C.M.H.® Opleidings Instituut en Monique de Vries

Vestigings adres: Koningstraat 79 - 2042 VH  Zandvoort

Telefoonnummer: 06-23 94 02 47

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Voor het retourneren van producten stelt de ondernemer op aanvraag het retourneringsadres van het warehouse beschikbaar.

E-mailadres: INFO@SHUNGITE-NEDERLAND.NL

KvK-nummer: 69159025

Btw-identificatienummer: NL001964360B53

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door het S.C.M.H.® Opleidings Instituut besloten overeenkomsten en aanbod met Opdrachtgever, op alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en op alle overige door Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Wanneer Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-waarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden gemaild.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de datum wanneer de gekochte cursus plaats vindt;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Het cooky en privacybeleid

 

Artikel 5 - Geen medische diensten

Alle S.C.M.H.® Practitioners zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijven geen geneesmiddelen voor, leveren geen medische diensten  en geven ook geen voedingsadviezen. De S.C.M.H.® methode is ondersteunend aan het zelfhelend vermogen van de mens. Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut pretendeert niet dat de S.C.M.H.® methode een vervanging kan zijn voor een medische behandeling en bij ernstige klachten verwijst opdrachtnemer door naar een bevoegd arts of specialist.

Aangezien de behandeling louter bestaat uit het liefdevol vasthouden van het hoofd en de enkels waarbij opdrachtgever opdrachtnemer laat praten over de huidige gemoedstoestand zonder deze nadrukkelijk te willen fiksen, kan er in geen geval  sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij omgaat met haar/zijn emoties.

Opdrachtnemer biedt dan ook geen enkele garantie op een eventueel gewenst resultaat aan opdrachtgever.

 

Artikel 6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Consument dient voor betaling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, cookie- en privacybeleid van de Ondernemer. Bij het ontbreken van een expliciet accoord zal betaling door de Consument van de produkten worden beschouwd als het geven van bovenbedoeld accoord.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van online diensten waarbij consument direct toegang heeft tot de download of directe toegang tot een online programma:

Bij levering van diensten heeft klant niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als het traject van start is gegaan.

Een traject, in welke vorm dan ook, gaat van start op het moment dat de betaling binnen is bij gebruiker.

Indien de consument vraagt om directe levering binnen de bedenktermijn van 14 dagen ziet de consument af van het herroepingsrecht omdat de dienst al volledig is nagekomen (beschikbaar) binnen de bedenktermijn.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten . De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

- op maat en op specifieke hoeveelheden gemaakt worden

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- die snel kunnen bederven of verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

- voor losse kranten en tijdschriften;

- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

- betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – Bijzondere voorwaarden

Het is niet mogelijk om deelname aan het online programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Hiermee kom je expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 9 – Annulering Trainingen/Cursussen

Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de Cursus te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Ondernemer betaalde bedrag.

Een cursus kan tot 10 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een eerstvolgend andere cursus. Bij verplaatsing korter dan 10 dagen voor de afgesproken datum wordt 25% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

Indien consument besluit om de cursus stop te zetten na aanvang van de opleiding, dan worden er geen terugbetalingen meer gedaan.

Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Ondernemer zal andere cursusdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal het S.C.M.H.® Opleidings Instituut de door Opdrachtgever betaalde cursuskosten binnen 14 dagen restitueren.

Bij annulering door Opdrachtgever van cursussen binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten 25%.

Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven of telefonisch inclusief e-mail aan info@scmh-opleiding.nl te geschieden.

Artikel 10 – De prijs en betalingsvoorwaarden

De prijzen van het aanbod cursussen, online programma’s/cursussen, behandelingen staan op de website van het S.C.M.H.® Opleidings Instituut. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Het is de Ondernemer toegestaan te allen tijde de prijzen of beeldmateriaal te wijzigen van de aan- geboden producten. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Betaling geschiedt  via iDeal middels een betaalverzoekje per mail of whatsapp, een directe bankoverschrijving of contante betaling.

Artikel. 11 – Conformiteit en Garantie

De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan  Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut kunnen worden toegerekend.

Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut draagt generlei aansprakelijkheid voor enig (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Het S.C.M.H.® Opleidings Instituutte verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

Schade welke door een cliënt veroorzaakt is aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door  Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut of welke door Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.

Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/of ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.

Indien de cliënt binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

Artikel. 13 - Levering en uitvoering

De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument voor dit doel aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed in de regel binnen 1 Werkdag doch uiterlijk binnen 3 Werkdagen dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan bericht. Slechts in het geval de onredelijk lang vertraagde bezorging dan wel een “niet bezorging”  te wijten is aan de Ondernemer, heeft de Consument het recht van ontbinding van de overeenkomst.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij in een bepaald geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten S.C.M.H.® Opleidings Instituut

Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Het S.C.M.H.® Opleidings Instituut.

De merknaam S.C.M.H. is gedeponeerd bij het Merkenbureau te den Haag en mag uitsluitend gebruikt worden in combinatie met het registratie teken ®

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de content (zoals afbeeldingen, logo’s etc.) op de website en in het cursusmateriaal berusten bij de Ondernemer. Het is de Consument niet toegestaan deze content voor commerciële doeleinden te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in der minne te schikken.

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de Consument en de Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Ondernemer te leveren of geleverde producten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie April 2022

 

Translate »